STADGAR FÖR VÄRMLANDS KONSTNÄRSFÖRBUND

Antagna vid årsmöten:
Den 8 okt. 1960, den 7 okt. 1967, den 1 okt. 1983, den 3 okt. 1987, den 1 okt. 1988, den 7 okt. 1995, den 5 okt 1996, den 11 okt.1997, den 4 okt. 2008, den 3 okt. 2009

§ 1. Uppgift
Konstnärsförbundet skall arbeta för och tillvarata värmlandskonstnärernas intressen. 
 
§ 2. Medlemskap
Till medlem må antagas varje konstnär som är:

 1. Uppvuxen i Värmland eller
 2. Inflyttad och sedan minst 3 år bosatt i länet
Tillfälligt medlemskap kan beslutas av invalsnämnden.
Vid varaktig utflyttning upphör medlemskapet för kategori 2 såvida inte vederbörande varit bosatt i Värmland under minst 10 år.
Vidare måste sökande vara yrkesverksam konstnär med relevant högskoleutbildning avslutad högst tre år innan ansökan eller dokumenterad yrkesverksamhet baserad på de tre senaste åren. Yrkesverksamheten bedöms utifrån en kombination av följande kriterier. Minst tre av dessa måste uppfyllas.

 • Eftergymnasial konstutbildning.
 • Separat utställning i seriös utställningslokal.
 • Grupp eller temautställning i seriös utställningslokal.
 • Tilldelad skiss-, utsmyckningsuppdrag eller pris i seriöst tävlingssammanhang.
 • Förvärvad till samling tillhörande kommun, landsting eller stat.
 • Tilldelad stipendium av stat, kommun, landsting eller annat erkänt konstnärsstipendium.
 • Deltagit i jurybedömd utställning.
 • Annan yrkesverksamhet som exempelvis kvalificerad projektmedverkan och vissa pedagogiska uppdrag.
Medlemskap erhålles genom beslut av särskild invalsnämnd, som har att följa för invalet utfärdade och av årsmötet godkända regler. (Sidan 4)
 
§ 3. Utträde
Medlem som under ett år ej erlagt stadgad årsavgift, kan uteslutas ur förbundet. Ett år efter ordinarie förfallodatum för inbetalning av medlemsavgiften skickas ett brev till medlemmen med meddelande om uteslutning. Medlemmen äger då rätt att inom 30 dagar betala in avgiften och behålla sitt medlemskap.
 
§ 4. Firmateckning
Förbundets firma tecknas av ordförande och kassör.
 
§ 5. Styrelse
Förbundets styrelse består av ordförande samt 4 ledamöter med 1 suppleant.
Styrelsen väljes av årsmötet. Ordförande utses för en tid av 2 år, övriga ledamöter väljes även för en tid av 2 år på så sätt att 2 väljes ena året och 2 nästföljande år. Suppleant väljes för 1 år. Styrelsen utser inom sig skattmästare och sekreterare.
 
§ 6. Organisationens säte
Organisationen har sitt säte i Karlstad.
 
§ 7. Styrelsens uppgift och beslutsförhet
Styrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter, samt beslutar i alla ärenden, angående vilka ej annorlunda bestämmes i dessa stadgar.
Särskilt tillkommer det styrelsen:

 1. att verkställa av förbundet fattat beslut,
 2. att förvalta förbundets tillgångar,
 3. att avgiva förvaltningsberättelse till årsmötet,
 4. att förbereda de ärenden, som skall behandlas på förbundsmöte,
 5. att avgiva yttranden i ärenden, som remitterats av myndighet,
 6. att i övrigt genom lämpliga åtgärder befordra förbundets syften.
Styrelsen är beslutsför då minst 4 ledamöter är närvarande.
 
§ 8. Ordförandens, kassörens och sekreterarens åligganden.
Ordföranden åligger:
att leda förhandlingarna vid förbundets och styrelsens sammanträden och i samråd med sekreteraren bestämma tid och plats för dessa sammanträden,
att i första hans övervaka verkställandet av fattade beslut samt
att tillse att dessa stadgar iakttages.
Sekreteraren åligger:
att på anmodan av ordförande utfärda kallelser till samt föra protokoll vid förbundets och styrelsens sammanträden,
att enligt styrelsens beslut uppsätta förslag till skrivelser, årsberättelser och dylikt, samt att expediera förbundets och styrelsens beslut.
Kassören åligger:
att föra förbundets räkenskaper,
att indriva och uppbära avgifter samt
att tillse att en fullständig förteckning finns över förbundets medlemmar vilken förteckning skall finnas tillgänglig.
 
§ 9. Konstnärsförbundets tillgångar
Penningmedel som ej erfordras för verkställande av nära förestående utbetalningar skall i förbundets namn insättas i bank eller i enlighet med styrelsens beslut placeras på annat betryggande sätt.
 
§ 10. Styrelsens sammanträden samt ersättningar
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner så erforderligt eller när minst 2 ledamöter begär detta.
Även suppleant skall kallas. Suppleant som ej tjänstgör för ordinarie ledamot är berättigad att deltaga i förhandlingar men ej i beslut.
Ledamöter är berättigade till ersättning för sina reseutgifter.
 
§ 11. Valberedning
För de val som skall förrättas vid ordinarie årsmöte väljer årsmötet en valberedning – bestående av 3 ledamöter vilka väljes för en period av 1 år. Beredningen föreslår ledamöter och suppleanter i styrelse och invalsnämnd samt revisor och revisorssuppleant.
Beredningens förslag tillställes medlemmarna skriftligen i samband med kallelse till årsmötet.
Förslag till ledamöter i styrelse och invalsnämnd kan dessutom framställas av enskilda medlemmar. Sådant förslag skall göras skriftligen, vara undertecknat av minst 5 medlemmar , samt i rekommenderat brev inkommet till sekreteraren senast 5 dagar innan årsmötet.
Någon kandidatnominering för styrelse och invalsnämnd i annan ordning kan ej förekomma.
 
§ 12. Invalsnämnd
Invalsnämnden består av 5 av årsmötet utsedda ledamöter och personliga suppleanter för dessa.
Såväl ledamöter som suppleanter väljes för 2 år, på så sätt att 3 väljes ena året och 2 nästföljande år.
Suppleant som under mandat perioden inte tjänstgjort för ordinarie ledamot kan omväljas eller utses till ordinarie ledamot. Ordinarie ledamot kan omväljas först efter 1 mandat period.
Nämnden sammanträder högst 1 gång årligen, företrädesvis under våren och är beslutsför då samtliga ledamöter är närvarande.
Vid ordinarie ledamots och dennes personliga suppleants frånvaro skall nämnden kalla någon av de övriga suppleanterna. I övrigt hänvisas till i § 2 angivna regler.
 
Ordningsregler som gäller invalsnämndens och valberedningens arbete:
För att invalsnämnd och valberedning ska kunna utföra sitt arbete så rättvisande och sanningsenligt som möjligt, måste diskussioner, som förs under arbetets gång, stanna medlemmarna emellan.
Invalsnämndens uppgift är att så objektivt som möjligt och med vars och ens erfarenhet av olika tekniker inom konsten, bedöma om sökanden är seriöst arbetande och därmed berättigad att bli medlem i Värmlands Konstnärsförbund.
Nämndens medlemmar bör, så långt det är möjligt, försöka se på vars och ens arbeten enskilt, så att jämförelse inte sker med övriga inlämnade arbeten.
 
§ 13. Årsavgift
Årsavgift skall utgå med belopp som bestämmes av årsmötet.
 
§ 14. Räkenskaper och revision
Granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning verkställes av 2 revisorer. Revisorerna jämte 2 suppleanter för dem utses av årsmötet för en tid av 1 år. Revisorerna behöver icke var medlemmar av förbundet.
Förbundets räkenskaper avslutas per den 31 juli samt skall jämte styrelsens protokoll och årsberättelse vara för revisorerna tillgängliga senast den 15 september.
 
§ 15. Rösträtt
Medlems rätt att deltaga i handhavandet av organisationens angelägenheter utövas å förbundssammanträde.
Varje medlem äger 1 röst.
Medlem som är bosatt utom Värmland äger sig låta företrädasav ombud, likaledes bosatt utom Värmland. Ingen må på grund av fullmakt utöva rösträtt för mer än 3 medlemmar. Fullmakt skall vara skriftlig, bevittnad av 2 personer, samt ställd till viss i texten namngiven medlem. Stadgeenliga val sker med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Vid beslut i andra frågor gäller vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden.
 
§ 16. Sammanträden
Årsmöte skall hållas årligen före oktober månads utgång. Framställning från medlem om ärendets upptagande till behandling på sammanträde skall, för att kunna föranleda annat beslut än bordläggning eller remiss, ingivas till styrelsen senast 1 månad före det sammanträde då ärendet avses förekomma.
 
§ 17. Kallelse till årsmöte
Kallelse till årsmöte sker skriftligen senast 14 dagar före årsmötet tillsammans med föredragningslista och föreslagna namn till styrelse och invalsnämnd.
 
§ 18. Årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Upprop och anteckning av närvarande och representerade medlemmar.
 2. Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning.
 3. Val av justeringsmän.
 4. Styrelsens årsberättelse.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Fastställande av årsavgift.
 8. Stadgeenliga val.
 9. Av styrelsen väckta förslag.
 10. Av enskilda medlemmar väckta förslag. 
§ 19. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske endast på årsmöte.
För beslutets giltighet krävs minst ¾ majoritet av samtliga närvarande medlemmar. Förslag om ändring/tillägg skall inlämnas till styrelsen senast 1 augusti.
 
§20. Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs ¾ majoritet av samtliga närvarande medlemmar vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Beslut om upplösning av föreningen skall innefatta konkret redovisning för hur befintliga tillgångar skall disponeras i enlighet med föreningens uppgift §1.
  
Regler för inval:
Stadgarnas paragrafer 1, 2 och 12.
Sökande har att till förbundets sekreterare insända skriftlig ansökan med namn, adress och födelsedatum, samt därjämte så fylliga uppgifter som möjligt om utbildning, utställningar och andra meriter.
Vidare skall den sökande insända 5 arbeten för bedömning.
Sökande som har genomgått 5 års studier på konsthögskola eller liknande utbildning, kan antas som medlem genom enbart skriftlig ansökan. Har dock mer än fem år förflutit sedan högskoleutbildningen avslutades, utan dokumenterad konstnärlig verksamhet måste sökande lämna arbetsprover.
Beviljat medlemskap, liksom eventuellt avslag, skall utan motivering delgivas den sökande.
För omkostnader i samband med invalet skall den sökande erlägga av styrelsen fastställd anmälningsavgift.

OBS! Denna webbplats använder Cookies eller liknande teknik.

Om du inte ändrar webbläsarens inställningar, så godkänner du det. Läs mer

Jag förstår och Accepterar